Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: gener, 2020

Carta de Guido Ligouri, Vice-president de la International Gramsci Society

Benvolgudes amigues i benvolguts amics, rebo amb gran satisfacció la notícia de la constitució de l’Associació d’Estudis Gramscians de Catalunya, que es suma a les altres associacions semblants sorgides a Itàlia i a molts altres països, totes elles parts integrants de la gran família de la International Gramsci Society mundial.Nosaltres som una xarxa de lliures investigadors i apassionats gramscians, sense grans recursos i sense una forta institucionalització de les nostres associacions; tanmateix, a partir dels anys noranta hem estat, sense dubte, entre els protagonistes d’un coneixement més profund i de la difusió de la figura, de l’obra i del pensament del gran marxista sard, amb una articulada xarxa de congressos, seminaris, publicacions, llistes de correu i pàgines web.I sobre aquest camí d’independència i de lliure iniciativa associativa i cultural volem prosseguir. Sigueu benvinguts, doncs, a la nostra família; i intensifiquem les relacions de col·laboració i intercanvi entre n…

The Association of Gramscian Studies of Catalonia was created

On November 26, 2019, the undersigned held the constituent assembly of the Association of Gramscian Studies of Catalonia in Barcelona.

On 20 December of this year, the mandatory documentation was presented at the entrance registry of the Department of Justice of the Generalitat de Catalunya.

The objectives of the Association, as stated in our statutes, are the study and diffusion of the work of Italian philosopher and politician Antonio Gramsci, as well as the realization of studies, analysis or articles on the political, social, cultural, historical or ideological realities based on the contributions and method of this author or of the scholars who use his work. The instruments to carry out these tasks will be the realization of seminars, conferences, publications and the construction of a website.

Another objective will be to maintain fraternal relations and cooperation with the future Spanish Association of Gramscian Studies and with the International Gramsci Society, as well as wi…

Si è creata l’Associazione di Studi Gramsciani della Catalogna

Il passato 26 novembre 2019 i sottoscritti riuniti in Barcellona hanno celebrato l’Assemblea di costituzione dell’Associazione di Studi Gramsciani della Catalogna.

Il 20 dicembre abbiamo consegnato la documentazione richiesta al registro di entrata del Dipartimento di Giustizia della Generalitat della Catalogna. Gli obiettivi dell’Associazione, come sottolinea il nostro statuto, sono lo studio e la diffusione del lavoro del filosofo e politico italiano Antonio Gramsci, nonché la realizzazione di studi, analisi o articoli su realtà politiche e socioculturali che si basano sulle teorie o metodo di questo autore o di altri studiosi che si sono ispirati alla sua opera. Gli strumenti per svolgere questi compiti saranno la realizzazione di seminari, conferenze, pubblicazioni e la costruzione di una pagina web.

Un altro obiettivo sarà quello di mantenere rapporti fraterni e di cooperazione con la futura associazione spagnola di studi gramsciani e con la International Gramsci Society, nonché …

Se ha creado la Asociación de Estudios Gramscianos de Cataluña

El pasado 26 de noviembre de 2019 los abajo firmantes celebramos en Barcelona la asamblea constituyente de la Asociación de Estudios Gramscianos de Cataluña.

El día 20 de diciembre del año pasado entregamos la documentación preceptiva en el registro de entrada del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña.

Los objetivos de la Asociación, tal como señalan nuestros estatutos, son el estudio y la difusión de la obra del filósofo y político italiano Antonio Gramsci, así como la realización de estudios, análisis o artículos sobre las realidades políticas, sociales, culturales, históricas o ideológicas basadas en las aportaciones y el método de este autor o de los estudiosos que utilizan la obra. Los instrumentos para hacer estas tareas serán la realización de seminarios, jornadas, publicaciones y la construcción de una página web. Otro de los objetivos será el de mantener relaciones fraternales y de cooperación con la futura Asociación Española de Estudios Gramscianos y con la…

S’ha creat l’Associació d’Estudis Gramscians de Catalunya

El passat 26 de novembre de 2019 els sotasignats vàrem celebrar a Barcelona l’assemblea constituent de l’Associació d’Estudis Gramscians de Catalunya.

El dia 20 de desembre de l’any passat vam lliurar la documentació preceptiva al registre d’entrada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Els objectius de l’Associació, tal com assenyalen els nostres estatuts, són l’estudi i la difusió de l’obra del filòsof i polític italià Antonio Gramsci, així com la realització d’estudis, anàlisis o articles sobre les realitats polítiques, socials, culturals, històriques o ideològiques basades en les aportacions i el mètode d’aquest autor o dels estudiosos que n’utilitzen l’obra. Els instruments per a fer aquestes tasques seran la realització de seminaris, jornades, publicacions i la construcció d’una plana web.

Un altre dels objectius serà el de mantenir relacions fraternals i de cooperació amb la futura associació espanyola d’Estudis Gramscians i amb la International Gramsci So…